Opłaty lotniskowe

Wejście w życie z dniem 01.08.2009*(OPŁATY ZAPISANE W PKT 3-5 SĄ OPŁATAMI STANDARDOWYMI)

1. Definicje

Użyte w taryfie określenia oznaczają:

 1. maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) – maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie
 2. P L Szczecin-Goleniów – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z o.o., Glewice, 72-100 Goleniów, spółka zarządzająca lotniskiem Szczecin-Goleniów
 3. pasażer – osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca członkiem jego załogi
 4. pasażer tranzytowy – pasażer, który przyleciał na lotnisko lotem handlowym i nie opuszczając terenu portu lotniczego, kontynuuje podróż z tego samego lotniska statkiem powietrznym o tym samym numerze rejsu
 5. użytkownik statku powietrznego – właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana, jako użytkownik danego statku powietrznego do rejestru statków powietrznych.
 6. ruch regularny – zwany również regularnym przewozem lotniczym uważa się przewóz zdefiniowany w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 3 lipca 2002 Prawo Lotnicze (Dz.U. nr 130, poz. 1112 z późn. zm.).
 7. ruch czarterowy – jest to przewóz zdefiniowany w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 3 lipca 2002 Prawo Lotnicze (Dz.U. nr 130, poz. 1112 z późn. zm.)
 8. użytkownik lotniska – jest to użytkownik statku powietrznego, korzystający z usług Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.
 9. oferowane miejsca pasażerskie dla pasażerów odlatujących – ilość oferowanych w odlocie z Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, przez użytkownika statku powietrznego miejsc pasażerskich, w danym okresie czasu.

2. Postanowienia ogólne:

 1. opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz P L Szczecin-Goleniów przez użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świadczonych przez P L Szczecin-Goleniów. W przypadku trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami będzie obciążany właściciel statku powietrznego
 2. skorzystanie z usług P L Szczecin-Goleniów jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy
 3. opłaty za usługi dodatkowe nie ujęte w niniejszej taryfie, a świadczone na wniosek użytkownika statku powietrznego, muszą być uzgodnione z P L Szczecin-Goleniów oddzielnie, przed wykonaniem usługi na podstawie odrębnej umowy
 4. stawki opłat określonych w niniejszej taryfie są stawkami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami
 5. stawki opłat są określane w złotych polskich (zł)
 6. opłaty na rzecz P L Szczecin-Goleniów są dokonywane za pośrednictwem karty kredytowej lub w szczególnych przypadkach gotówką. Płatności przelewowe mogą dokonywać wyłącznie podmioty posiadające umowę z P L Szczecin-Goleniów na tego typu formę płatności. Za niedotrzymanie terminu płatności wyznaczonego w fakturze naliczane będą odsetki ustawowe.

3. Opłata za lądowanie statku powietrznego:

 1. opłata za lądowanie, obejmująca również start statku powietrznego, pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku
 2. dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2.000 kg włącznie opłata za lądowanie, niezależnie od rodzaju lotu, wynosi 110 zł
 3. dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2.000 kg opłata za lądowanie pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW), niezależnie od rodzaju lotu, i wynosi 70 zł
 4. opłaty określone w pkt. 3.b,c obniża się o 50 % dla śmigłowców.

4. Opłata za postój statku powietrznego:

 1. opłata za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW) i każde rozpoczęte 24 godziny postoju, i wynosi 8 zł
 2. czas postoju jest liczony od momentu lądowania do momentu startu statku powietrznego
 3. za postój trwający do 2 godzin opłaty określonej w pkt. 4.a nie pobiera się.

5. Opłata za pasażera odlatującego:

 1. opłata za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi 35 zł
 2. opłacie określonej w pkt 5.a nie podlegają:
  1. pasażerowie tranzytowi.
  2. dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania w samolocie osobnego miejsca pasażerskiego.

6. Opłaty dodatkowe:

 1. usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych. Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkowników lotniska w następującej wysokości za każde rozpoczęte 5 m 2 oczyszczonej powierzchni:
  Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów 900,00 zł
  Usunięcie innych zanieczyszczeń 650,00 zł
  Dodatkowe odśnieżanie, odladzanie 400,00 zł
 2. dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania. Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczenia statku powietrznego podczas parkowania w porcie lotniczym:
  Ochrona statku powietrznego przez specjalnego strażnika (zł/h za każdego strażnika) 90,00 zł
  Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (zł/dobę) za 1 punkt świetlny 135,00 zł
  Wygrodzenie stanowiska postojowego 225,00 zł

7. Zniżka od opłat:

 1. na warunkach określonych w odrębnej umowie użytkownikowi statku powietrznego jest udzielany upust w wysokości do 90 % od opłat, określonych w pkt. 3.c dla ruchu regularnego wg następującej gradacji:
  1. 500 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika – 20 %
  2. 800 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika – 40 %
  3. 1.000 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika – 60 %
  4. 1.300 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika – 90 %
 2. na warunkach określonych w odrębnej umowie użytkownikowi statku powietrznego jest udzielany upust w wysokości 20 % od opłat, określonych w pkt. 3.c dla ruchu czarterowego (min. 1.500 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów odlatujących na danym kierunku rocznie)
 3. na warunkach określonych w odrębnej umowie użytkownikowi statku powietrznego jest udzielany upust w wysokości 70 % od opłat, określonych w pkt. 4.a (20 parkowań miesięcznie dla statków powietrznych o MTOW powyżej 15 ton)
 4. na warunkach określonych w odrębnej umowie użytkownikowi statku powietrznego jest udzielany upust w wysokości do 90 % od opłat, określonych w pkt. 5.a dla operacji ruchu regularnego wg następującej gradacji:
  1. 800 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika – 20 %
  2. 1000 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika – 40 %
  3. 1.200 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika – 60 %
  4. 1.300 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika – 90 %

8. Odmowa świadczenia usług:

 1. P L Szczecin-Goleniów zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług użytkownikom lotniska, którzy nie respektują warunków niniejszej taryfy, w tym nieterminowo regulują swoje płatności.

9. Scentralizowana infrastruktura lotniska

 1. W skład infrastruktury scentralizowanej, służącej do obsługi statków powietrznych w ruchu pasażerskim wchodzą:
  • Jednolity system odpraw pasażerów i bagażu obejmujący:
   9 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej,
   3 stanowiska odprawy pasażerów (gate).
  • System bagażowy w skład, którego wchodzą:
   System transportu i kontroli bagażu,
   9 stanowisk odbioru bagażu w odlocie,
   2 taśmociągi odbioru bagażu w przylocie,
  • Instalacje dostawy wody pitnej i odprowadzenia ścieków.
  • Płyta przeznaczona do odladzania samolotów.
  • Parkingi dla sprzętu handlingowego o łącznej powierzchni 4827 m2
  • System informacji lotniskowej: odlotowej, przylotowej, gate oraz odbioru bagażu.
 2. Cennik opłat za infrastrukturę scentralizowaną jest następujący:
  • 0-5.500 pasażerów miesięcznie obsłużonych w przylocie bądź odlocie – 2,90 zł + VAT / pasażera
  • 5.501-10.000 pasażerów miesięcznie obsłużonych w przylocie bądź odlocie – 1,20 zł + VAT / pasażera
  • 10.001-20.000 pasażerów miesięcznie obsłużonych w przylocie bądź odlocie – 1,10 zł + VAT / pasażera
  • 20.001-40.000 pasażerów miesięcznie obsłużonych w przylocie bądź odlocie – 1,00 zł + VAT / pasażera
  • 40.001 i więcej pasażerów miesięcznie obsłużonych w przylocie bądź odlocie – 0,90 zł + VAT / pasażera
 3. W skład infrastruktury scentralizowanej, służącej do wsparcia sprzedaży paliwa lotniczego wchodzą:
  1. płyty postojowe samolotów z systemami neutralizującymi wycieki ropopochodne
  2. drogi kołowania samolotów
  3. drogi techniczne znajdujące się w części operacyjnej
 4. Opłata za scentralizowaną infrastrukturę lotniska od agenta paliwowego wynosi 0,014 zł/1 litr sprzedanego paliwa.