KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1§2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Port Lotniczy Szczecin-Goleniów z siedzibą w Goleniowie, Glewice 1A.
  Może się Pan/Pani z nim skontaktować:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@airport.com.pl,
  • telefonicznie pod numerem +48 91 481 7610,
  • tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: szziod@airport.com.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Porcie Lotniczym jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 6 ust. 1 pkt. f RODO;
  • związanych z procesem ubiegania się i korzystania z przepustki czasowej osobowej, przepustki czasowej dla pojazdu, karty systemu kontroli dostępu, przepustki jednorazowej dla osób, przepustki jednorazowej dla pojazdów, upoważnienia do kierowania pojazdami w strefie zastrzeżonej lotniska
  • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO)
  • udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania z formularza kontaktowego strony internetowej airport.com.pl, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO)
 4. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Będziemy przekazywać dane wyłącznie:
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych,
  • innym odbiorcom danych, np. bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej niż 1 roku lub do zakończenia koniecznego postępowania oraz nie dłużej niż 30 dni dla monitoringu wizyjnego.
 7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest m.in. warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zawarcia umowy.
 13. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.