Inwestycje

Plan inwestycyjny na lata 2023- 2026

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. (Spółka), którego współudziałowcem są Polskie Porty Lotnicze S.A., realizuje Plan Inwestycyjny Spółki na lata 2023-2026, przyjęty Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 6/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Mocą powyższej uchwały Polskie Porty Lotnicze S.A. zobowiązały się dofinansować wyżej wymieniony Plan Inwestycyjny środkami w formie podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości do 51.763.000,00 PLN, co stanowi około 55% szacowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Udzielona pomoc stanowi pomoc inwestycyjną zgodną z art. 56a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Rozporządzenie GBER).

W ramach zatwierdzonego Planu Inwestycyjnego, Spółka planuje dokonanie znaczących inwestycji w infrastrukturę portu lotniczego. Inwestycje te mają na celu przede wszystkim unowocześnienie i wymianę przestarzałych elementów infrastruktury lub urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz w celu dostosowania możliwości terminala pasażerskiego i infrastruktury komunikacyjnej do obecnie obowiązujących standardów bezpieczeństwa i ochrony ustanowionych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Plan Inwestycyjny obejmuje w szczególności:
– Poprawę bezpieczeństwa operacji lotniczych poprzez wymianę systemów świetlnych pomocy nawigacyjnych;
– Wymianę i zakup urządzeń do kontroli bezpieczeństwa;
– Rozbudowę i modernizację systemu CCTV;
– Budowę centralnego wejścia / wjazdu do strefy zastrzeżonej lotniska;
– Poprawę bezpieczeństwa operacji lotniczych poprzez utrzymanie i naprawę pola manewrowego lotniska;
– Rozbudowę obiektu terminala pasażerskiego;
– Termomodernizację obiektu.

Pomoc publiczna zostanie wypłacona w latach 2023-2025 w czterech transzach wraz z postępem realizacji planu inwestycyjnego.

uchwała 2023