Rozstrzygnięcia przetargów

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin- Goleniów. ROZSTRZYGNIĘCIE

Glewice dnia 8 stycznia 2010 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
i o ofertach które zostały odrzucone

Spółka Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 92 ust. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 – dalej: „ustawa PZP” ), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy oraz odrzuceniu jednej z ofert.

Najkorzystniejsza oferta:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Spółkę Bilfinger Berger Budownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 A, 02-672 Warszawa – Lider Konsorcjum, Spółkę PRD POL-DRÓG Nowogard S.A. z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Górnej 2/1, 72-200 Nowogard (dalej: Konsorcjum Bilfinger). Konsorcjum Bilfinger zaoferowało realizację zamówienia za kwotę 133.748.136,55 zł brutto. Zaoferowana kwota stanowi najniższe wynagrodzenia jakie zaproponowano za realizację umowy i w związku z tym wykonawca w jedynym kryterium „cena” uzyskał maksymalną liczbę 100 pkt.

Kolejni uczestnicy postępowania:

W postępowaniu złożono także osiem kolejnych ofert, spośród których punkty przyznano tylko tym, które zostały zakwalifikowane do etapu porównywania ofert.

Lp. Wykonawca: Cena: Liczba pkt/uwagi
1. Konsorcjum POL-AQUA:

Spółka Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.
z siedzibą w Piasecznie przy
ul. Dworskiej 1, 05-500 Piaseczno – Lider Konsorcjum,
Spółka Budownictwo Drogowe „ALTKOM” Sp. z o.o. z siedzibą
w Doniecku na Ukrainie przy
ul. Szachtariw Donbasu 163,
83060 Donieck,
Spółka „WAKOZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Luzinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3, 84-242 Luzino

174.529.142,77 zł brutto Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP
2. Spółka Budimex Dromex S.A.
z siedzibą w Warszawie przy
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
136.758.315,27 zł brutto 97,79
3. Konsorcjum BUNTE:

Spółka JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG
z siedzibą w Papenburg przy
ul. Hauptkanal links 88, 26871 Papenburg w Niemczech – Lider Konsorcjum, Spółka ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin, Spółka BUNTE Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 17, 03-199 Warszawa

184.001.062,13 zł brutto Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP
4. Spółka Polimex-Mostostal S.A.
z siedzibą w Warszawie przy
ul. Czackiego 15/17,
00-950 Warszawa
151.144.319,01 zł brutto 88,49
5. Konsorcjum ERBUD:

Spółka ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 300A, 02-819 Warszawa – Lider Konsorcjum, Spółka ALPINE Bau GmbH z siedzibą w Salzburgu przy ul. Alte Bundesstrasse 10, 5071 Wals bei Salzburg w Austrii

182.478.728,83 zł brutto Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP
6. Konsorcjum STRABAG:

Spółka STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brechta 7,
03-472 Warszawa- Lider Konsorcjum, Spółka HEILIT + WOERNER Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 98, 53-129 Wrocław

159.117.279,50 zł brutto Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP
7. Konsorcjum MAX BŐGL:

Spółka MAX BŐGL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Światowida 6, 71-726 Szczecin- Lider Konsorcjum, Spółka MAX BŐGL Bauunternehmung GmbH & Co. KG z siedzibą w Sengenthal przy ul. Max-Bogl 1, D-92369 Sengenthal w Niemczech, Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie przy
ul. Kapitańskiej 2, 71-602 Szczecin, Spółka WZRT Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Siennickiej 25,
80-758 Gdańsk

142.686.194,97 zł brutto Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP
8. Konsorcjum EUROVIA:

Spółka EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce – Lider Konsorcjum, Spółka EUROVIA BETON GmbH z siedzibą w Berlinie przy ul. Frank-Zappa 11, 12 681 Berlin w Niemczech, Spółka EUROVIA CS, a.s. z siedzibą w Pardze przy ul. Narodni 10, 113 19 Praga w Czechach

162.323.699,14 zł brutto Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP

Wykonawcy wykluczeni:

Z postępowania wykluczono następujących wykonawców:

 1. Konsorcjum POL-AQUA:
  Spółka Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie
  przy ul. Dworskiej 1, 05-500 Piaseczno – Lider Konsorcjum,Spółka Budownictwo Drogowe „ALTKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Doniecku na Ukrainie
  przy ul. Szachtariw Donbasu 163, 83060 Donieck,Spółka „WAKOZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Luzinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3, 84-242 Luzino
 2. Konsorcjum BUNTE:
  Spółka JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG z siedzibą w Papenburg
  przy ul. Hauptkanal links 88, 26871 Papenburg w Niemczech – Lider Konsorcjum,
  Spółka ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin,
  Spółka BUNTE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 17, 03-199 Warszawa
 3. Konsorcjum ERBUD:
  Spółka ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 300A, 02-819 Warszawa – Lider Konsorcjum,
  Spółka ALPINE Bau GmbH z siedzibą w Salzburgu przy ul. Alte Bundesstrasse 10,
  5071 Wals bei Salzburg w Austrii
 4. Konsorcjum STRABAG:
  Spółka STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brechta 7,
  03-472 Warszawa- Lider Konsorcjum,Spółka HEILIT + WOERNER Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  przy ul. Sudeckiej 98, 53-129 Wrocław

Wymienieni Wykonawcy zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia:

Zamawiający wezwał wszystkich uczestników postępowania do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium, tak by wadium zabezpieczało oferty w wydłużonym terminie. Wskazani wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (Konsorcjum Strabag) nie złożyli żadnego oświadczenia w tej kwestii (Konsorcjum POL-AQUA, Konsorcjum BUNTE, Konsorcjum ERBUD) bądź nie wnieśli wadium po upływie przedłużonego terminu związania ofertą (Konsorcjum MAX BŐGL, Konsorcjum EUROVIA) co jest równoznaczne z nie wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w stosunku do złożonych przez nich ofert. W tym stanie rzeczy Zamawiający był zobligowany wykluczyć wykonawców z postępowania.

Oferty odrzucone:

W postępowaniu odrzucono ofertę złożoną przez Konsorcjum ERBUD. Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

W ofercie Wykonawcy stwierdzono błędy kwalifikujące się do kategorii „innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty” (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP). Zamawiający poprawił omyłki i poinformował o tym fakcie Wykonawcę w dniu 8 października 2009 r. W dniu 9 października 2009 r. Wykonawca oświadczył Zamawiającemu, że nie zgadza się na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

 

Port Lotniczy Szczecin – Goleniów
Spółka z o.o.
Prezes Zarządu
dr inż. Maciej Jarmusz