Rozstrzygnięcia przetargów

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin- Goleniów. PROTEST 18.01.2010r

Glewice dnia 19 stycznia 2010 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów”.

WEZWANIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
TOCZĄCYM SIĘ W WYNIKU WNIESIENIA PROTESTU

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. – dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje w załączeniu kopię protestu wniesionego przez Spółkę BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz wzywa Wykonawców uczestniczących w niniejszym postępowaniu do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do Zamawiającego w terminie określonym w art. 181 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp, jednocześnie przekazując kopię zgłoszenia Wykonawcy, który wniósł protest.

W treści zgłoszenia przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu Wykonawca powinien wskazać swój interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, oraz określić swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście.

Równocześnie Zamawiający informuje, że wniesienie protestu zawiesiło bieg terminu związania ofertą.

Zamawiający

Maciej Jarmusz
Prezes Zarządu
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.