Rozstrzygnięcia przetargów

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin- Goleniów” – komunikat: odwołanie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów” – PLSG/POIiŚ/6.3-007/11/IV/2013

Informacja o wniesieniu odwołanian wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach zawiadamia, że Wykonawca: Bilfinger Infrastructure S.A. – Lider ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, PRD Nowogard S.A. – Partner ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard, poinformował w dniu 30 grudnia 2013 r. Zamawiającego o wniesieniu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopia odwołania stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający stosownie do treści przepisu art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wzywa jednocześnie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Zgodnie z art. 185 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu Odwołanie.

Treść odwołania zamieszczona została w pliku do pobrania poniżej.