Rozstrzygnięcia przetargów

Dostawa urządzeń do kontroli bezpieczeństwa w formie leasingu operacyjnego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 414 000,00 euro pn. „Dostawa urządzeń do kontroli bezpieczeństwa w formie leasingu operacyjnego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Spółka Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 92 ust. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. dalej „PZP”), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejsza oferta:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez wykonawcę: PKO Leasing S.A., Al. Śmigłego-Rydza 20; 93-281 Łódź. PKO Leasing S.A. zaoferował realizację zamówienia za kwotę 1 249 087,56 zł brutto. Zaoferowana kwota stanowi najniższe wynagrodzenie, jakie zaproponowano za realizację umowy.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.