Infolinia

+48 91 481 74 00

Przetargi

Spółka Przetargi   Leasing finansowy obiektu terminal Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych Rozstrzygnięcia przetargów

Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych

09.12.2019

Zapytanie ofertowe

dotyczące zadania pn.: „Wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych w zakresie dokonywania, dostarczania i opracowywania danych z pomiarów dla lotniska Szczecin – Goleniów(EPSC)”

 

 1. Zamawiający:

Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o. 

Glewice 1A 

72-100 Goleniów

KRS: 0000038385

Strona internetowa:

2.Opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV: 71 2222 000-2

                Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w zakresie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów oraz map w zakresie opracowań AIP Polska oraz w zależności od potrzeb wykonanie dokumentacji niezbędnej dla identyfikacji i usunięcia przeszkód lotniczych w okresie obowiązywania umowy.

W szczególności Wykonawca w ramach przedmiotu umowy sporządzi:

1)       Aktualizację następującej dokumentacji rejestracyjnej lotniska:

-         Mapa lokalizacji lotniska w regionie 1:500 000;

-         Mapa powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w skali 1:25 000  dla RWY 13/31;

-         Mapa planu zagospodarowania lotniska w skali 1:5 000 dla RWY 13/31;

-         Profil podłużny po osi Drogi Startowej 13/31 i stref podejścia 1:1000/ 25000;

-         Teczka rejestracyjna – dla RWY 13/31;

-         Mapa zabezpieczenia PAPI dla DS 13/31 dla obu kierunków 1:2000/ 25000;

-         Mapy przeszkód lotniczych w skali 1:25000 wraz z wykazem współrzędnych w układzie WGS84 oraz lokalnym lotniska;

2)       Aktualizacja następujących map w zakresie opracowania AIP Polska

-         Mapa AD2 AD2 EPSC 1-1-1 Aerodrome Chart – ICAO dla RWY 31;

ORAZ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ZAMAWIAJĄCY, NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, MOŻE ZLECIĆ:

Aktualizacjęnastęoującychmap w zakresie opracowania AIP Polska:

-         Mapa AD2 AD2 EPSC 2-1-1 AerodromeObstacle Chart – ICAO dla RWY 13/31;

3)       Dokumentację niezbędną do identyfikacji i ewentualnego usunięcia przeszkody lotniczej, w szczególności w zależności od przypadku, jeżeli zajdzie taka konieczność:

-         Dokumentację do wydania decyzji na usunięcie nowo zidentyfikowanych w czasie prac pomiarowych naturalnych przeszkód lotniczych zidentyfikowanych na mapie powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w skali 1:25 000 dla RWY 13/31 wraz z operatem pomiarowym w zakresie pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych;

-         Metadane (zgodnie z wymaganiami ULC) przeszkód lotniczych do ujawnienia lub usunięcia z dokumentacji rejestracyjnej lotniska EPSC;

-        Dane dotyczące przeszkód i terenu dla stref  3 i 2 (część w granicach lotniska) lotniska EPSC zgodnie z: AMC1 ADR.OPS.A.005 (b)(c)(d)(e);

UWAGA: Zamawiający w ramach przedmiotu umowy przewiduje wykonanie jednokrotnej aktualizacji dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz dwukrotnej aktualizacji dokumentacji obejmującej dokumenty wskazane w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 tiret pierwsze z uwagi na planowane zmiany infrastruktury lotniskowej w czasie trwania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

 3. Kryteria oceny ofert i informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny, sposób przyznawania punktacji za spełnione kryteria.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

cena oferty najtańszej

----------------------------   x 100

cena oferty badanej

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów wyliczona matematycznie.

Cena podlegająca ocenie w ramach kryterium oceny ofert to suma pozycji „Cena łączna brutto” dla pozycji 1 (1.1-1.7) tabeli oraz „Cena łączna brutto” z pozycji 2.1 tabeli zamieszczonej w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

4. Termin składania ofert: do 17 grudnia  2019 r., do godziny 14.00LT .

5. Termin otwarcia ofert: 17 grudnia 2019, godzina 14.15LT .

6. Miejsca składania  ofert:

1)Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@airport.com.pl,  faksem na nr: 91 4183383, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Port lotniczy Szczecin – Goleniów, Glewice 1a, 72-100 Goleniów. 

2)Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3)Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4)W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Termin realizacji umowy

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1 stycznia 2020 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 1 stycznia 2020 r.

Prace objęte Przedmiotem Umowy wykonywane będą każdorazowo na pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie określać będzie rodzaj i zakres prac do wykonania, termin ich realizacji.

8. Warunki płatności: płatność w terminie 30dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT za dane Zlecenie.

Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

9. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu i załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego, załączonych do niniejszego zapytania.

Oferta powinna byćpodpisana czytelnie przez osobę umocowaną.

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego także cen jednostkowych brutto dla pozycji 1 (1.1.-1.7), pozycji 2 (2.1-2.2) oraz pozycji 3 (3.1-3.3).

11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów niezwłocznie, drogą elektroniczną oraz przez umieszczenie informacji na stronie internetowej,

12.Zamawiający w trakcie badania ofert może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień.

13. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

14.Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny, jak również Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

15.Zamawiający zastrzega możliwość zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do złożonej oferty w okolicznościach i na warunkach szczegółowo uregulowanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

16.Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

-      jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

-      została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

17. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

18. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:

             - Maciej Dziadosz, tel. 91 4817610, e-mail: epsc@airport.com.pl;

 

19.Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 2 – Tabela.

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy.

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO.


 

 

Pliki

Zacznik_nr_1_-_Wzr_oferty_i_Zacznik_nr_2_-_Kosztorys_ofertowy.docx docx
Zacznik_nr_3_-_Wzr_umowy.docx docx

Pytania

PYTANIA_I_ODPOWIEDZI-wykonanie_usug_geodezyjno_kartograficznych.docx docx
PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_nr_2_-wykonanie_usug_geodezyjno_kartograficznych.docx docx
LiveZilla Live Chat Software