Infolinia

+48 91 481 74 00

Przeprowadzenie badania sprawozdawczego

26.08.2019

Na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. oraz na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. w oparciu o przepisy wynikające z art. 64 Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

 

Badanie należy przeprowadzić stosownie do postanowień:

- mających zastosowanie do badania Sprawozdań Finansowych przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 ze zmianami) (dalej: Ustawa o rachunkowości),

- postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. 2017 r. poz. 1089( (dalej: Ustawa o biegłych rewidentach),

- Krajowych Standardów Badania,

- Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

 

Przewidywane etapy prac:

- wstępne badanie systemu kontroli wewnętrznej i systemu księgowości,

- badanie właściwe sprawozdania finansowego i wprowadzenie ewentualnych korekt,

- sporządzenie sprawozdania z badania finansowego .

 

W ofercie należy przedłożyć proponowane wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdana finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

W wartości netto i cenie brutto osobno dla każdego okresu.

 

Zamawiający oczekuje, iż w skład zespołu badającego będzie znajdować się minimum 2 biegłych rewidentów z wpisem w rejestrze biegłych rewidentów, a podmiot oferujący usługi znajduje się w wykazie firm audytorskich Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Prosimy o podane składu zespołu badającego.

 

Płatność za przeprowadzenie badania zostanie uregulowana w 30 dni od daty przedłożenia sprawozdania z oceny.

 

Termin złożenia ofert 30.08.2019 r.

 

Wybór oferenta leży w kompetencji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników

 

LiveZilla Live Chat Software